School Policies

Boyana Maga School – Child Protection Policy

This policy will be applied by all  teachers, parents’ council, and volunteers working in the school. The main elements of our policy are:

- Ensuring safe practices for recruitment; checking the reliability of staff, and volunteers working with children;

- Awareness on child protection, and accustom children to the skills they need for security;

- Development and implementation of procedures to identify, and report cases, or suspected cases of abuse;

- Create a safe environment in which children can learn and develop.

We will follow the procedures laid down by the Council to ensure the safety of children in London, and will stick to the guidelines of the Government;

-To create and maintain an environment where children feel safe, are encouraged to communicate,  and are heard:

- Ensure children know that there are adults in the school to which they can turn to if they are worried about something;

- Ensure that we have certain individuals responsible for child protection who have received appropriate training for this role;

- Ensure that all staff (including temporary staff and volunteers), and the managing authority know who is the person responsible for child protection and its role;

- Ensure that all staff and volunteers understand their responsibilities, and are able to spot the signs of of abuse, and are aware

of the responsibility to inform a designated person responsible for child protection in the presence of worries;

- Parents should be aware that the school has a child protection policy; this policy is published on the Internet page of the school;

- Ensure that all records are stored securely,and locked separately from the main register file;

- Develop and follow procedures in the event of an accusation against a member of staff or volunteers;

- Creating and following safe practices for recruitment;

- Creating school models that promote a positive, supportive and safe environment in which children feel valued;

 

Училище Боянъ Мага – политика за закрила на детето

Настоящата политика ще се прилага от всички учители, родителски съвет и доброволците, работещи в училището. Основните елементи на нашата политика са:

-       осигуряване на практика за безопасно набиране на персонал; проверка на надеждността на персонала и доброволците за работа с деца;

-       информираност по въпросите на закрилата на детето и приучаване на децата на уменията, необходими им за сигурност;

-       разработване и прилагане на процедури за идентифициране и докладване на случаи, или съмнителни случаи на злоупотреби;

-       създаване на безопасна среда, в която децата да се учат и развиват.
Ние ще следваме процедурите, предвидени от Съвета за гарантиране на безопасност на децата в Лондон и ще се придържаме към указанията от Правителствотo

за създаване и поддържане на среда, където децата се чувстват сигурни, се насърчават да кoмyникират, и биват изслушвани:

-       гарантираме, децата да знаят, че има възрастни в училището, към които те могат да се обърнат, ако се притесняват от нещо;

-       гарантираме, че имаме определени лица отговарящи за закрила на детето, които са получили подходящо обучение за тази роля;

-       гарантираме, че всеки член на персонала (включително временен персонал и доброволци) и управляващият орган знаят кое е лицето, отговорно за закрила на детето и неговата роля;

-       гарантираме, че всички служители и доброволци разбират своите отговорности и са с постоянно обострено внимание към признаци на злоупотреба,

както и отговорността си да ocвeдoмят определеното  лице, отговорно за закрила на детето, при наличие на притеснения;

-       родителите трябва да са наясно с отговорността, която училището има за закрила на детето; за тази цeл щe публикуваме тази политика на интернет страницато на училището;

-       води се необходимата документация при случаи на загриженост за децата, дори когато не е необходимо да се отнесе случая незабавно до вниманието на други органи;

-       гарантираме, че всички записи се съхраняват , сигурно заключени, отделно от главния файл регистър;

-       разработваме и следваме процедура при случай на обвинение срещу член на персонала или доброволците;

-       създаване и следване на безопасни практики за набиране на персонал;

-       създаване училищни модели, които насърчават положителна, подкрепяща и сигурна среда, в която учениците да се чувстват ценени;

Устав

Приет на 17 март 2011 г. от Общото събрание на учредителите на Българско училище Боянъ Мага – Лондон и допълнен на 3 май 2015г от компанията основала училището. 

Статут на училището

1) Българското училище Боянъ Мага – Лондон е основано през март 2011 година.

2) Статутът е признат от Постановление 334 на МС от 8/12/2011 г. за българските неделни училища в чужбина.

3) Училището е вписано в списъка на Българските неделни училища в чужбина на МОН.

4) Българското училище Боянъ Мага – Лондон е част от компания в полза на обществото,, Boyan Maga School – CIC ’’, Обединено Кралство.                                  

5) Училището е член на Асоцоацията на Двуезичните Училища в Обединеното кралство -Катедра по Педагогика и Образование към Университета в Кембридж.

Наименование, седалище и имущество

1) Училището носи името: “Българско училище Боянъ Мага – Лондон”/ Boyan Maga School

2) Училището има пет клона в Лондон:

- Централен клон в Уестминстър – Soho

- Южен клон в Бромли – Brоmley

- Източен клон в Редбридж – South Woodford

- Западен клон – Ealing

- Северен клон – Cricklewood

3) Имуществото на училището се състои от:

- движимо имущество (техническо оборудване, мебели, книги);

- активи в банка;

- право на ползване на помещения, предоставени му от съответните институции по райони:

- начално училище ,, Soho Parish Primary School’’ – Westminster

- Bromley South Library – Bromley

- Redbridge Drama Centre – South Woodford

- Ealing Town Hall – Ealing

- Claremont Free Church – Cricklewood167A Cheviot Gardens,  London NW2

Училище

1) Основни цели на Училището:

а.Организира иновативно обучение по български език и литература, история и география на България и организира мероприятия свързани с традициите и културата на българския народ и държава и работи за тяхното популяризиране сред други националности и етноси.

б. Предоставя възможност на учениците да получат обучение съобразено с изискванията на МОН с цел да могат да  продължат обучението си в съответния клас при завръщане в България.

в. Осъществява дейности за съхраняване на културната идентичност и познания по роден език на българите във Великобритания.

2 ) Основни принципи на Училището:

а. Осъществява дейността си в интерес на българската общност и учениците.

б. Спазва изискванията на Постановление 334 на МС за Българските неделни училища в чужбина и другите нормативни актове в областта на образованието.

Вид и предмет на дейност

1) Училището провежда обучение на ученици от 4 до 18 годишна възраст по предметите: български език и литература; история и цивилизация на България; човекът и обществото, роден край, География и Икономика – в съотвествие с утвърдени учебени планове от МОН.

 

2) Издава официални български удостоверения за завършено образование по изучаваните предмети след завършване на съответния клас, които се признават в България. Не се издават дипломи за завършена образователна степен (основно образование или средно образование). Не се държат матури.

3) Училището осигурява материално образователния процес чрез закупуване и доставка на учебни пособия, технически средства и всичко необходимо за осъществяването на целите, задачите и предмета на дейност на училището.

4) Училището организира извънкласни занятия по народни танци и песни, рисуване, драма. Представя пиеси, рецитали и филмови материали, свързани с училищни празненства и чествания на национални празници и годишнини.

5) Училището поддържа тясно взаимодействие със сродни български училища и с неправителствени организации във Великобритания, България и други страни; активно участва в дейността на Асоцоацията на Двуезичните Училища в Обединеното кралство – Катедра по Педагогика и Образование към Университета в Кембридж.

6) Училището осъществява контакти с различни държавни институции в България, като МОН, ДАБЧ, Министерство на културата и др., Фондации, Дружества, медии, предавания и др

  Устройство и структура

1) Учебните занятия се провеждат седмично по график в съответствие с изискванията на МОН и съобразени с годишните ваканции на всеки район в Лондон.

2) Учебната програма и учебниците са одобрени от МОН.

3) Учебните занятия се провеждат от преподаватели, притежаващи необходимото за преподавания предмет и клас професионално педагогическо образование.

4) Максималният брой ученици в клас е 28.

5) Продължителността на учебната година се съобразява с продължителността в Англия.

6) Учебната година е разделена на три срока. Основните ваканции са Коледна и Великденска, както и междинни ваканции през – октомври, февруари и края на май – съобразени с ваканциите в английската образователна система.

Управление на училището

1) Компания в полза на обществото и Общо събрание ( по клонове )

1.1) Компанията е висшият орган на управление. Общото събрание е следващ по важност орган.

1.2) Редовното общо събрание се провежда веднъж годишно.

1.3) Извънредно общо събрание се провежда по решение на Компанията или Родителския съвет.

1.4) Общото събрание се състои от членовете на Родитеския съвет, учителския състав и родителите на учениците в училището.

1.5) На редовните и на извънредните общи събрания могат да участват всички родители, които желаят. Няма изисквания за броя на учасниците в събранието.

1.6) Събранието се ръководи от директора на училището.

1.7) Общото събрание взема решения, независимо от броя на присъстващите, с обикновено мнозинство, т.е. повече от 1/2 от общия брой гласове.

1.8) Общото събрание:

- изменя и допълва устава;

- приема други вътрешни актове;

- избира и освобождава членовете на Родителския съвет;

- възлага конкретни задачи;

- приема основните насоки и програма за дейността на училището;

- изслушва и приема отчетите на Училищното настоятелство и Родителския съвет.

2) Родителски съвет

2.1) Родителският съвет се състои най-малко от пет члена, които са родители на ученици от училището. Те се избират от Общото събрание за срок от минимум една година.

2.2) Задачите на родителския съвет са: подпомагане на изпълнението на задачите и целите на училището; иницииране и подготовка на решения на Общото събрание; осъществяване на дейности, определени като задължителни в Постановление 334 на МС за българските неделни училища – наблюдение на дейността на училището,  събиране на средства, подпомагане на дейността на училището .

3) Администрация и учителски състав

3.1) Директор на училището

- Оперативното ръководство на училището се осъществява от директор.

- Директорът сключва договори с институциите  всяка учебна година.

- За администрацията отговаря специално назначен отговорник – Секретар ( по клонове)

3.2) Учителски състав

            – Назначаването на преподавателите става по предложение на директора на училището.

- Старши преподавателят по български език и литература в класовете от 1-ви до 4-ти, включително, отговаря за началното образование.

- Старши преподавателят по български език и литература в класовете от 1-ви до 8-ми, включително, отговаря за прогимназиално образование.

- Старши преподавателят по български език и литература в гимназията отговаря за организацията на учебния процес в гимназията (9-ти до 12-ти клас включително).

- Преподавателят по български език и литература в предучилищните групи от  3, 5 до 5 год. –  отговаря за организацията на учебния процес в подготвителните  групи.  

Финансови въпроси

1) Издръжката на училището се осъществява от:

 - частично от българската държава въз основа на Постановление 334 на МС на Република България за българските неделни училища;

- годишни такси от учениците, размерът на които се определя от нуждата на училището за покриване на разходите в края на всяка учебна година, за следващата.

- дарения.

2) Заплащането на учителите и администрацията на училището се определя от Пост. 334 на МОН и директора в началото на всяка учебна година.

3) Училището отговаря за имуществени задължения в рамките на своята наличност.

4) Директорът на училището и Родителския съвет предоставя на МОН финансов отчет за дейността на училището, съгласно изискванията на Постановление 334 на МС – през октомври, през януари и през юли всяка година.

(6) Отчет за изразходените средства от активите на училището се прави от ръководството на училището пред съответните органи на властта в България и Англия.

Вътрешен ред

1) Спазването на дисциплината, реда и присъствието на учебни занятия е условие за успешното протичане на учебния процес и е задължително. При системно нарушаване на дисциплината в клас от ученик му се връчват две писмени предупреждения, за които се уведомяват родителите. След трето нарушение ученикът се изключва от училището. Внесената такса за обучение не се възстановява, получените учебници се връщат.

2) При прояви, застрашаващи нормалното провеждане на часовете в училището и действия, уронващи авторитета на училището, учителите или други ученици, ръководството си запазва правото да отстранява проявилите се незабавно.

3) Носенето и употребата на предмети, които не касаят учебния процес, включването на мобилни телефони и електронни устройства в час е забранено.

4) В училището не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

5) При наличие на нередности в учебния процес,  информацията се отправя към учителския  и родителски съвети, които са длъжни да проучат случая и да се произнесат със становище.

6) Спазват се всички наредби за защита на детето. Child Protection Policy е публикувана в сайта на училището и всички родители и преподаватели са длъжни да се запознаят с нея.

Общи и заключителни разпоредби

1) В началото на учебната годината администрацията на училището предствя Правилник за дейността през съответната учебна година.

2) Информацията за дейността и организацията на училището редовно се публикува на интернет страницата на училището: www.boyanmaga.org